Vishnu Shlokam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam
Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gagana Sadrsham
Megha Varnam Shubhangam
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam
Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarva Lokaiaka Natham

I adore Vishnu, the embodiment of Peace, who sleeps on the serpent,
Whose naval is the lotus of the Universe
Who is the Lord of the Gods, who is the support of the Universe, Who is in the form of Space (the Omnipresent)
Whose color resembles that of clouds, Whose body is auspicious
Who is the Lord of Lakshmi, whose eyes are like lotuses
Who is attainable by Yogis through meditation
Who is the destroyer of the fear of birth and death
And who is the One Lord of all the Worlds

Lord Vishnu

Vishnu Shodasha Nama Shlokam (16 names)

This sloka reveals the 16 different names of Vishnu that one must chant when doing different activities in one’s life

Aushadhe Chintayét Vishnum Bhojané cha Janardanam
Shayane Padmanabham cha Vivahé cha Prajapatim

While taking medication remember Vishnu. Consuming food – Janardana
Sleeping remember – Padmanabha, during wedding – Prajapati

Yudhe Chakradharam Devam Pravase cha Trivikramam
Naraayanam Tanur-tyagé Sreedharam Priya-sangamé

At war – Chakradhari, Travel – Trivikrama
Death bed – Narayana, when meeting loved ones – Sreedhara

Du-swapne Smara Govindam Sankate Madhusoodanam
Kaanane Naarasimham cha Paavake Jalashaayinam

Bad dreams remember Govinda, in troubled times – Madhusoodana
In a forest remember Narasimha, In the midst of fire remember Jalashayina

Jalamadhye Varaham cha Parvate Raghunandanam
Gamane Vamanam chaiva Sarva-kaaryeshu Madhavam


In the middle of water (water activities or travel ) – Varaha, On a mountain (trekking) – Raghunandana (Rama). Travel by foot – Vamana, when you start any deed remember Madhava.

Shodashaitaani Naamani Pratarudhaya ya: padeth
Sarva-papa-vinirmukhto Vishnu-loke Maheeyate

One who reads these 16 names every morning will be rid of all sins and will attain Vishnu loka (Moksha).